Menu
Your Cart

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ protrend by dew

1. เงื่อนไขที่กำหนด

1.1 บริษัท เวลโธเปีย จำกัด จดทะเบียนการค้าในประเทศไทย หมายเลขทะเบียน และหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม เลขที่ 0105562026880 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 91/60 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 และจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในชื่อ www.protrendbydew.com

1.2 เงื่อนไขต่อไปนี้จะใช้ในสัญญาขายสินค้า (ซึ่งหมายความถึงการให้บริการด้วย) โดย บริษัท เวลโธเปีย จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัทฯ) มีต่อผู้ซื้อที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายต่อการดำเนินการใดๆ ที่มิได้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้

1.3 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในอันที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อตกลง และเงื่อนไขใดๆ ทั้งหมดนี้ ตลอดจนการรับประกันการบริการของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.4 แม้ว่าบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแคตตาล็อก เวปไซต์ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ถือว่าแคตตาล็อก เวปไซต์ และสิ่งพิมพ์ทั้งหมดนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัญญาขายใดๆ และเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคภาพสีที่ปรากฏในแคตตาล็อก เวปไซต์ หรือสิ่งพิมพ์จึงถือเป็น เพียงการนำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ซื้อเท่านั้น

1.5 ข้อบกพร่องอันเกิดจากการละเว้น ขาดหายหรือตัวอักษรพิมพ์ผิด ที่ปรากฏในเอกสารการขาย ใบเสนอราคา ใบแจ้งราคา ใบตอบรับการสั่งซื้อ ใบวางบิล เอกสารอื่นๆ หรือข้อมูลใดๆ ที่ออกโดยบริษัทฯ จะได้รับการแก้ไข โดยไม่ถือเป็นความผิดที่บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด

1.6 ฉันเข้าใจดีว่า ProTrend By DEW ไม่ใช่แพทย์, นักสายตา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา และฉันควรทำการปรึกษาแพทย์ทางสายตาก่อนทำการสั่งซื้อ โดยเฉพาะเลนส์ที่มีค่าสายตา

1.7 วันทำการ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์ ยกเว้นวันหยุดของธนาคาร วันหยุดราชการของประเทศไทย หรือวันหยุดของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะเรียนให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า

2. การสั่งสินค้า รายละเอียดสินค้า

2.1 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในอันที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้าเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือข้อบังคับอันเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยโดยการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้าจะไม่กระทบต่อคุณภาพและการใช้งานของสินค้า และในการส่งสินค้า แม้ว่าบริษัทฯ จะพยายามจัดส่งสินค้าตามที่ผู้ซื้อได้สั่งมา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในอันที่จะส่งสินค้าที่มีรายละเอียด และคุณสมบัติเทียบเท่ากับสินค้าที่ผู้ซื้อสั่ง โดยไม่ต้องแจ้งผู้ซื้อล่วงหน้า และเพื่อให้เหมาะสม กับลักษณะการบรรจุหีบห่อ และการจัดส่งสินค้าที่ได้มาตรฐานของบริษัทฯ และผู้จำหน่าย บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าในปริมาณที่แตกต่างจากที่ได้สั่งซื้อ ทั้งนี้ โดยเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่เหมาะสม ถ้าหากสินค้าไม่สามารถจัดหาได้เป็นการชั่วคราว บริษัทฯจะทดแทนสินค้าอื่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกัน หรือจะเร่งจัดส่งสินค้าโดยเร็วที่สุดทันทีที่สินค้ามาถึง

2.2 คุณยอมรับว่าค่าสายตาที่คุณเลือกนั่นถูกต้องและเหมาะสมกับคุณ

2.3 ฉันยอมรับว่า คำสั่งซื้อ / ค่าสายตา / ตัวเลือก / รายละเอียดที่แสดงในหน้าชำระเงิน ถูกต้องและเป็นความจริง

2.4 สินค้าประเภทที่ไม่สามารถรับคืนได้   การยินยอมรับคืนสินค้าให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯที่สามารถรับคืนได้ หรือ เป็นสินค้าที่ปรากฏว่าเป็นสินค้าที่ชำรุดเสียหาย ในขณะที่ส่งสินค้า

3. ราคา และการชำระเงิน

3.1 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในอันที่จะปรับราคาสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งแก่ผู้ซื้อล่วงหน้า ราคาของสินค้าเป็นราคาที่กำหนดใช้ ณ วันส่งสินค้า และหากสามารถกระทำได้ บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงราคาจริง

3.2 ฉันได้ทำการสั่งซื้อด้วยบัตรเครดิตของตนเอง หรือฉันได้รับอนุญาติให้ใช้บัตรเครติดของผู้อื่นโดยได้รับความยินยอม

3.3 ฉันเข้าใจว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีท้องถิ่น หรือภาษีศุลกากรเป็นความรับผิดชอบของฉัน

3.4 อาจมีค่าใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ / การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กับบัตรของคุณในบางประเทศและธนาคาร

3.5 ราคาที่บริษัทฯ เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว

4. การจัดส่งสินค้า

4.1 บริษัทฯ ใช้บริการจัดส่งสินค้าด้วย DHL eCommerce เท่านั้น สำหรับการจัดส่งภายในประเทศ

4.2 หากบริษัทฯ ไม่สามารถส่งสินค้าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ หรือเหตุอันเนื่องมาจาก ความผิดพลาดของผู้ซื้อ หรือผู้ผลิตบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

4.3 บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะทำการคิดค่าบริการค่าขนส่งแยกต่างหากสำหรับการส่งมอบที่ผู้ซื้อร้องขอให้จัดส่งในกรณีพิเศษ  และบริษัทฯตกลงที่จะทำการส่งมอบตามเวลาที่ตกลงกัน

4.4 บริษัทฯ จัดส่งของทุกวันทำการ การรับคำสั่งซื้อ ทางหน้าเว็บไซต์ และแจ้งชำระเงิน ก่อนเวลา 12.00 น.  หากบริษัทฯได้รับแจ้งชำระเงินหลังเวลา 12.00 น. ให้ถือว่าได้รับคำสั่งซื้อในวันถัดไปแทน

4.5 ฉันยอมรับว่าผู้ให้บริการขนส่งทั่วโลก, ดีเอชแอล, ดีเอชแอลอีคอมเมิร์ชไม่จำเป็นต้องมีการลงนามเมื่อส่งมอบและสามารถส่งพัสดุไปยังป้อมรักษาความปลอดภัย / สำนักงานนิติบุคคล / หน้าประตูบ้าน / ตู้ไปรษณีย์

5. ความเสี่ยงและทรัพย์สิน

5.1 ความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือต่อการสูญหายที่จะเกิดแก่สินค้าจะเป็นของผู้ซื้อ เมื่อสินค้าได้ส่งให้แก่ DHL

5.2 ฉันถือว่าความเสี่ยงทั้งหมดจาก ProTrend By DEW และไม่เอาผิด ProTrend By DEW จากความรับผิดตามกฎหมายทั้งหมด ฉันเข้าใจว่าการใส่คอนแทคเลนส์ตามธรรมชาตินั้นมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ และการติดเชื้อที่ตา หากขาดการดูแล หรือแนวทางที่เหมาะสม ฉันได้อ่านคู่มือการใส่และการดูแล เพื่อลดความเสี่ยง และเข้าใจว่าไม่สามารถจำกัดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทั้งหมดได้

6. การรับประกัน การคืนสินค้าและความรับผิดชอบ

6.1. บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้หากพบว่ามีสินค้าเสียหายขณะขนส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆและหากจัดส่งสินค้าหรือแจ้งค่าสินค้าผิดซึ่งถือเป็นความผิดพลาดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเป็นผู้ไปรับสินค้าคืน หรือคืนเงินให้โดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายใดๆ แต่สินค้าและบรรจุภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เป็นผู้พิจารณา และผู้ตัดสินใจ ขั้นสุดท้ายในการรับคืนสินค้าเมื่อบริษัทฯ พิจารณารับคืนสินค้าจากผู้ซื้อ ลูกค้าจะต้องสำรองค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืนบริษัทฯ เมื่อบริษัทได้รับสินค้าคืน และได้รับการพิจรณารับคืน บริษัทจะส่งสินค้าและค่าส่งคืนให้แก่ลูกค้า

6.2 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อ หากมีการฟ้องร้องทางกฎหมาย หรือบริษัทฯ ไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อสัญญา ไม่ว่าจะเนื่องมาจากความล่าช้าในการดำเนินการ หรือการที่บริษัทฯไม่สามารถดำเนินการใดๆ ให้ได้ เพราะมีสาเหตุอัน เนื่องมา จากภาระหน้าที่ของบริษัทฯ อันเกี่ยวเนื่องกับสินค้า หากความล่าช้า หรือความล้มเหลวนั้นเกิดจากสาเหตุ ที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ โดยมีเหตุผล อันสมควร ข้อความต่อไปนี้ถือ เป็นสาเหตุที่ บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ โดยมีเหตุผลอันสมควรทั้งนี้ โดยไม่ขัดกับเงื่อนไข และข้อตกลงทั่วไปที่กล่าวมาทั้งหมด

  • เหตุสุดวิสัย สภาพการจราจรติดขัด สภาพ อากาศที่ไม่ดี การระเบิด น้ำท่วม พายุรุนแรง ไฟไหม้ หรืออุบัติเหตุ
  •  สงคราม การก่อวินาศกรรม การจลาจล การก่อการกบฏ การก่อความไม่สงบใน บ้านเมือง การเรียกทรัพย์สินโดยรัฐ
  •  พระราชบัญญัติ ข้อห้าม ข้อบังคับ เทศบัญญัติ คำสั่งห้าม หรือมาตรการของรัฐ รัฐสภา หรือเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น
  •  ข้อบังคับว่าด้วยการนำเข้า หรือส่งออก การห้ามส่งสินค้าไปประเทศอื่น
  •  การหยุดงานประท้วง การพักงาน หรือ เหตุการณ์ในภาคอุตสาหกรรม หรือความ ขัดแย้งทางการค้า (ไม่ว่าจะเกี่ยวกับลูกจ้างของบริษัทฯ หรือลูกจ้างของบุคคลที่สาม)
  •  อุปสรรคในการได้มาซึ่งวัตถุดิบ คนงาน พลังงาน ส่วนประกอบหรือเครื่องจักร
  •  ภาวะขาดพลังงานไฟฟ้า หรือพาหนะ เสียหาย หรือเครื่องจักร หรือระบบ คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน
  •  การออกข้อกำหนดเรื่องการหยุด ชะลอ และการจอดยานพาหนะ หรือข้อบังคับ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งสินค้าได้ โดยสมเหตุผล

6.3 ฉันเข้าใจว่าถ้าฉันต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อของฉันด้วยเหตุผลใดก็ตาม ฉันจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 10% ของยอดชำระเงิน และฉันจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 30% หากสินค้าถูกจัดส่งแล้ว ในกรณีนี้ ไม่สามารถขอคืนค่าจัดส่งได้

6.4 ฉันได้อ่านและทำความเข้าใจกับ นโยบายการคืนและเปลี่ยนสินค้า

7. เรื่องทั่วไป

7.1 สัญญานี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
ที่อยู่บริษัทฯ
บริษัท เวลโธเปีย จำกัด
91/60 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม 10220
ติดต่อเกี่ยวกับบริษัท อีเมล์: info@wealthopia.co.th
ติดต่อเกี่ยวกับสินค้าและบริการ อีเมล์: info@protrendbydew.com


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ ในการใช้เว็บไซต์นี้คุณยินยอมให้มีการใช้คุกกี้ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม